Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND thành phố Châu Đốc tiếp tục chuyển nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH thành phố cho vay các đối tượng chính sách theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg:
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 07/09/2015 để triển khai thực hiện.

Tại Kỳ họp thứ 17 khóa XI ngày 22/12/2020 Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-HĐND về việc bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với các đối tượng chính sách tại địa phương năm 2021. Tháng 02/2021 UBND thành phố đã chuyển sang NHCSXH thành phố 03 tỷ đồng từ nguồn thu công đức tại Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam.

Đến nay tổng nguồn vốn ủy thác của UBND thành phố qua NHCSXH thành phố là 10.165 triệu đồng. NHCSXH thành phố đã triển khai cho vay 290 hộ với dư nợ 9.568 triệu đồng. Các đối tượng chính sách được bình xét cho vay đều sử dụng vốn vay hiệu quả, cải thiện kinh tế gia đình góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nguồn NHCSXH TPCĐ

 

 

Tin liên quan
Tin Mới Nhất
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG