Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tê- xã hội của địa phương.

​Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được Đảng bộ thanh phố và các cấp ủy Đảng quan tâm, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức; chú trọng sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật kiến thức mới... góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

 Cùng với, Chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy đảm bảo nghiêm túc, theo đúng kế hoạch; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm để có giải pháp sửa chữa, khắc phục.

Mặt khác, công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phát hiện những hành vi, biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó định hướng dư luận đồng thời có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị ngay tại cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm củng cố, kiện toàn, hoạt động nề nếp, hiệu quả.

Đặc biệt, việc Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, hàng năm chi bộ phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị tham nưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các hội đoàn thể tổ chức học tập và đăng ký làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Tuy nhiên, tình trạng cán bộ, đảng viên ngại học và lười học tập lý luận chính trị, triễn khai, quán triệt Nghị quyết còn diễn ra ở nhiều nơi; hoặc vào học thiếu nghiêm túc, không tập trung nghiên cứu, thiếu nghiêm túc trong hoc tập (đầu giờ có mặt, giữa buổi bỏ về); Người đứng đầu tại một số chi, đảng bộ trực thuộc chưa quan tâm đúng mức nhiệm vụ tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, . . .

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục hạn chế nêu trên, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Do đó, cần quan tâm các vấn đề sau:

Tiếp tục tuyên truyền mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với tuyên truyền các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến', “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 và Trung ương 8 khóa XII; tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền lịch sử dân tộc, của quê hương. Kịp thời tuyên truyền, phản bát những thông tin sai trái của các thế lực thù địch.  

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhân rộng và phát triển mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì dân nhân phục vụ" trong cán bộ, đảng viên.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Trước hết phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Thực hiện tốt Quy định số 54- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Quản lý và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt DLXH.

​​Tăng cường công tác quản lý đảng viên, việc đấu tranh tự phê bình và phê bình đối với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chậm được khắc phục đã làm giảm lòng tin của nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sao cho ngắn gọn, hấp dẫn, hiệu quả, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, thiết thực đưa nội dung chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống.

Thường xuyên quan tâm chăm lo đội ngũ báo cáo viên cấp ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên về tình hình kinh tế - xã hôi, quốc phòng, an ninh và những vấn đề “nóng”, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng. Đây là lĩnh vực rất đặc thù, vì vậy, những cán bộ trên mặt trận này đòi hỏi phải nắm vững nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Chí Oanh

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG