Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Văn bản pháp quy

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

142/QĐ-UBND

Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

UBNĐ TP Châu Đốc

08/02/2023

3191-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

UBND tỉnh An Giang

30/12/2022

1071/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố 
Châu Đốc ban hành từ tháng 06/2010 đến tháng 06/2022

UBND thành phố Châu Đốc

06/07/2022

3255/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

31/12/2021

3238/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

31/12/2022

07/2021/QD-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Châu Đốc

UBND thành phố Châu Đốc

27/10/2021

08 /2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc 

UBND thành phố Châu Đốc

28/10/2021

36/2018/QH14

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Quốc Hội

20/11/2018

2075-QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

27/08/2018

231-TTT-VP

Hướng dẫn thực hiện báo cáo định kỳ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh An Giang

06/06/2017

NQ-34-2017-QH14

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Quốc Hội

08/06/2017

NQ-37-2017-QH14

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Quốc Hội

19/06/2017

NQ-38-2017-QH14

Nhị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường,hỗ trợ, tái định cư của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần

QUỐC HỘI

19/06/2017

NQ-39-2017-QH14

Nghị quyết Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điềm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào

QUỐC HỘI

19/06/2017

NQ-40-2017-QH14

Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

QUỐC HỘI

19/06/2017

NQ-42-2017-QH14

Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

QUỐC HỘI

21/06/2017

NQ-43-2017-QH14

Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020

QUỐC HỘI

21/06/2017

NQ-44-2017-QH14

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc Hộikhóa XIV

QUỐC HỘI

21/06/2017

NQ-109-2017-QH13

Nghị quyết về việc thi hành Bộ Luật Hình sự

QUỐC HỘI

27/11/2015

NQ-412-2017-UBTVQH14

Nghị quyết về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội năm 2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

24/07/2017

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG