Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Văn bản thủ tục hành chính

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

2067/QD-UNBD

Về việc cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các dự án vào Chỉ tiêu sử dụng đất còn lại áp dụng cho năm 2021 cấp huyện

UBND tỉnh An Giang

08/09/2021

2042/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

06/09/2021

1331/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

21/06/2021

1032/QĐ-UBND

Công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

17/05/2021

1031/QĐ-UBND

Công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

17/05/2021

Số: 262/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

08/02/2021

1058-QĐ-UBND

Về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải được giao tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện trên đại bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

12/05/2020

947-QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng được tiếp nhận ạti UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

28/04/2020

778-QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

07/04/2020

1291-QĐ-TTg

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO NGÀNH DỌC ĐÓNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯA RA TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Thủ tướng Chính phủ

07/10/2019

2257-QĐ-UBND

VỀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN “NGÀY KHÔNG VIẾT” VÀ “NGÀY KHÔNG HẸN” VÀO NGÀY THỨ TƯ HÀNG TUẦN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

18/09/2019

161-QD-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung  trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

23/01/2019

25-2019-QĐ-UBND

Ban hành quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

15/07/2019

2689-QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

29/10/2018

1735-QD-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

24/07/2018

1380-QĐ-TTg

Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí"

Thủ tướng Chính phủ

18/10/2018

1311-QĐ-UBND

Ban hành quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

12/05/2016

2688-QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

29/10/2018

3027-QD-UBND

Việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa và lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

30/11/2018

Nghị định 61

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ

23/04/2018

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG