Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh An Giang vừa có Quyết định ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân….

*Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính

Giai đoạn 2021 – 2030, An Giang đặt mục tiêu hàng năm, duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI),..., của tỉnh xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố điều hành tốt của cả nước.

Giai đoạn 2021 – 2030, đối với cải cách thủ tục hành chính, tỉnh An Giang tập trung cải cách mạnh mẽ quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính. 

 Trong đó, tỉnh tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Đến năm 2025, tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đến năm 2025, có 100% thủ tục hành chính của các sở, ban ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Trong đó, có ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt bình quân cả tỉnh đạt tối thiểu 80%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85% 

Đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính của địa phương có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt bình quân cả tỉnh đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 99%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%.

* Xây dựng nền công vụ liêm khiết, trách nhiệm

Đối với cải cách chế độ công vụ, giai đoạn 2021 – 2030 tỉnh An Giang tập trung xây dựng nền công vụ liêm khiết, trách nhiệm, chuẩn mực và thực tài. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm thực hiện theo cơ chế cạnh tranh công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch để thu hút người có đủ đức, đủ tài làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Đến năm 2025, tỉnh An Giang xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Đến năm 2030, tỉnh xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý; đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp lãnh đạo quản lý, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đến năm 2030, An Giang có 25% - 35% lãnh đạo, quản lý sở, ban ngành, UBND cấp huyện; trên 30% lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc sở, UBND cấp huyện; 80% lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Có100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học, tương đương và được đào tạo, chuẩn hóa đầy đủ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc. 

Đối với cải cách tài chính công, giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh An Giang sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao, gắn với công việc cụ thể, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, gắn với hiệu quả hoạt động, kiểm soát tham nhũng, chống lãng phí; đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp.

* Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Đối với xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, giai đoạn 2021 – 2030 An Giang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai thực hiện Đề án An Giang điện tử và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

An Giang phấn đấu đến năm 2025 có 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh được xác thực điện tử. Có 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội của tỉnh phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẽ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Đến năm 2025, có 90% hồ sơ công việc tại tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Có 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử.

Đến cuối năm 2025, tỉnh phấn đấu 100% cấp tỉnh, 80% cấp huyện thực hiện họp thông qua hệ thống tại các cuộc họp của UBND; có 60% các hệ thống thông tin của địa phương có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại….

Đến năm 2030, An Giang có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Có 100% hồ sơ công việc ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; tỷ lệ dân số của tỉnh có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Đến cuối năm 2030, An Giang thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu trong cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

*Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ 

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm; phân công trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và gắn liền với xét thi đua, khen thưởng trong cải cách hành chính.

UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Cải cách hành chính không chỉ là công việc riêng của hệ thống hành chính, mà là yêu cầu chung của toàn xã hội. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức đúng đắn, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước. 

Song song đó, các đơn vị, địa phương phải tiếp tục sử dụng công cụ, biện pháp thiết thực để phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính, như tăng cường lấy ý kiến người dân đối với việc xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công, là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi liền với các chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với Nhân dân. 

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của cơ quan hành chính các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đánh giá.

Song song đó, các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, khoa học và công nghệ trong thực hiện từng nội dung cải cách hành chính. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin, truyền thông, khoa học và công nghệ, nhất là chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính và xây dựng đô thị thông minh./.

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG