Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Nhiều kết quả trong cải cách hành chính năm 2021
Năm 2021, Sở Nội vụ lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác xây dựng cải cách thể chế đạt kết quả tích cực, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và công bố, công khai TTHC được đẩy mạnh. Đặc biệt, giải quyết kịp thời TTHC cho tổ chức và cá nhân.

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch thực hiện CCHC; nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo nhằm tổ chức nhiệm vụ CCHC năm 2021 đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc thông qua việc ứng dụng phần mềm quản lý, văn bản điện tử. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ, trong cải cách thể chế, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành 7 quyết định quy phạm pháp luật, gồm: Lĩnh vực quản lý công chức, viên chức, tôn giáo, văn thư - lưu trữ và thi đua - khen thưởng. Đồng thời, tham gia góp ý công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương và văn bản áp dụng trên địa bàn tỉnh...

Sở Nội vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ, nhằm phát hiện vấn đề còn mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Responsive image

Thực hiện tốt cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Nội vụ có 89 TTHC, gồm: 17 thủ tục lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, 12 thủ tục lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, 3 thủ tục lĩnh vực công tác thanh niên, 2 thủ tục lĩnh vực chính quyền địa phương, 8 thủ tục lĩnh vực công chức, viên chức, 3 thủ tục lĩnh vực văn thư, lưu trữ, 9 thủ tục lĩnh vực thi đua, khen thưởng và 35 thủ tục lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết 89 TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; rà soát, đánh giá đối với 89 TTHC. Qua rà soát, quy định về TTHC đã có sự thống nhất, trình tự thực hiện TTHC rõ ràng, cụ thể, không gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân thực hiện.

Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 3 quyết định công bố danh mục TTHC. Sau đó, đơn vị chủ động xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý. Đồng thời, cập nhật quy trình điện tử TTHC đã được phê duyệt, biên soạn nội dung chi tiết TTHC niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã. Cập nhật, đăng tải đầy đủ, kịp thời TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://sonoivu.angiang.gov.vn, Cổng Dịch vụ công tỉnh, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tổ chức, cá nhân biết, thuận tiện khi thực hiện.

Trong xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Sở Nội vụ áp dụng, sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành iOffice 4.0 trong quản lý văn bản. Đồng thời, rà soát tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Nội vụ. Triển khai sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần phục vụ công tác quản lý, thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên toàn tỉnh thống nhất, chặt chẽ và thuận lợi. Hoàn chỉnh các bước chuẩn bị đưa vào triển khai “Đề án xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang”.

Năm 2022, Sở Nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chủ trì. Tăng cường kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo 100% văn bản đã ban hành được kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời. Đồng thời, đẩy mạnh CCHC; tiếp tục rà soát, kiểm soát tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đảm bảo về chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt việc công khai TTHC, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG