Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc tuyên truyền tác phẩm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày 15/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt của TP. Châu Đốc. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo đến dự, chủ trì hội nghị.

Responsive image

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư trong những năm gần đây, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo nhấn mạnh, việc quán triệt, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, nắm vững bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay.

Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta…