Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
CHÂU ĐỐC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC (19/07/2013 - 19/07/2023)
Nhằm thiết thực đẩy mạnh các hoạt động thực hiện phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển thành phố Châu Đốc, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển thành phố Châu Đốc (19/7/2013 - 19/7/2023.

 Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển thành phố Châu Đốc”, thời gian thực hiện phát động đợt thi đua đặc biệt từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 15/7/2023 gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025).

Nội dung thi đua tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển các mô hình kinh tế, các mô hình sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng cạnh tranh; chủ động ứng phó, thích ứng biến đổi khí hậu.

 Đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tập trung chỉ đạo phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội và y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc.

 Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; kịp thời phát hiện, khống chế và đẩy lùi các loại dịch bệnh, tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là các khu vực trọng điểm; Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể của xã Vĩnh Châu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệu đạt mục tiêu xây dựng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao; xã Vĩnh Tế tiếp tục duy trì nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

 Đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, kết nối, chia sẽ thông tin trực tuyến giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong xử lý, giải quyết thủ tục hành chính; công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử. Tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng điều hành của các cấp, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 Tăng cường công tác kiểm tra nhằm tăng tính công khai, minh bạch và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập trung đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua trọng tậm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đuua thực hiện văn hóa công sở” gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; Các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký, đề xuất thực hiện sáng kiến hoặc giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực và giá trị làm lợi cho cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học - công nghệ trong công việc, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành tổ chức phát động và tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố; Trưng bày lưu động bộ ảnh về thành tưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố; Nói chuyện chuyên đề về lịch sử Châu Đốc Tân cương, lồng ghép chương trình đố vui có thưởng và tổ chức các điểm đọc sách lưu động tại 7 phường, xã; Sáng tác nội dung Tạp san Văn nghệ Châu Đốc (số đặc biệt) chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Châu Đốc.  Giao lưu thể dục dưỡng sinh; Giải Lân - Sư - Rồng; Giải việt dã Công nhân viên chức lao động; Biểu diễn Flyboard (ván bay); Giải bóng rổ mở rộng; Giải quần vợt; Đăng cai tổ chức giải thể thao của tỉnh và toàn quốc.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường và sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các cấp, các ngành và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025)./.