Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Các sự kiện văn hóa, lịch sử và Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trên địa bàn TP. Châu Đốc năm 2023
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam chứa đựng cứ liệu sinh động, dấu ấn lịch sử thời kỳ người Việt đến vùng đất An Giang, có sự giao lưu, hội nhập về kinh tế, văn hóa, chính trị và quân sự cùng các dân tộc, để rồi tạo ra sự đồng thuận trong quá trình dựng nước, giữ nước; sự hài hòa trong quan hệ cộng đồng về mặt văn hóa, vừa kế tục sự nghiệp văn hóa của người xưa, vừa tôn tạo, bồi đắp nền văn hóa mang bản sắc Việt độc đáo. Năm nay, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ diễn ra từ 0 giờ, ngày 8/6 đến 23 giờ 59 phút, ngày 14/6 (nhằm ngày 21 đến hết ngày 27/4 âm lịch).

Responsive image

Responsive image

Responsive image